Ársreikningur

Rekstrarreikningur ársins 2016

Sækja PDF

Liðir merktir með plús innihalda skýringar. Um frekari skýringar vísast í ársreikning í PDF.

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna 2016 2015
Sala 29.037 29.868
Kostnaðarverð sölu (15.387) (16.432)
Framlegð 13.650 13.436
Aðrar rekstrartekjur 535 539
Rekstrarkostnaður (9.559) (9.332)
Rekstrarhagnaður 4.626 4.643
Fjármunatekjur 765 419
Fjármagnsgjöld (1.884) (1.762)
Gengismunur 21 56
Hrein fjármagnsgjöld (1.098) (1.287)
Áhrif hlutdeildarfélaga (1) (48)
Hagnaður fyrir tekjuskatt 3.527 3.308
Reiknaðir skattar (772) (433)
Hagnaður ársins 2.755 2.875
EBITDA 8.245 8.042
Skipting hagnaðar
Hluthafar móðurfélags 2.833 2.888
Minnihluti (78) (13)
Hagnaður ársins 2.755 2.875
Hagnaður á hlut
Grunnhagnaður á hlut 0,30 0,30
Þynntur hagnaður á hlut 0,29 0,29

Yfirlit um heildarafkomu ársins 2016

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna 2016 2015
Hagnaður ársins 2.755 2.875
Rekstrarliðir sem kunna að verða endurflokkaðir í rekstrarreikningi
Þýðingarmunur vegna starfsemi erlendra dótturfélaga (74) (65)
Heildarhagnaður ársins 2.681 2.810
Heildarhagnaður ársins skiptist þannig
Hluthafar móðurfélags 2.759 2.823
Minnihluti (78) (13)
Heildarhagnaður ársins 2.681 2.810

Efnahagsreikningur ársins 2016

Eignir 2016 2015
Fastafjármunir
Rekstrarfjármunir 16.118 15.175
Viðskiptavild 31.407 31.404
Óefnislegar eignir 3.181 3.084
Aðrar eignir 1.349 729
Fastafjármunir 52.055 50.392
Veltufjármunir
Birgðir 1.829 2.162
Viðskiptakröfur 5.619 4.932
Aðrar skammtímakröfur 809 570
Handbært fé 3.667 4.071
Veltufjármunir 11.924 11.735
Eignir alls 63.979 62.127
Eigið fé 2016 2015
Hlutafé 9.444 9.650
Yfirverðsreikningur 17.105 17.556
Annað eigið fé 216 309
Þýðingarmunur 467 541
Óráðstafað eigið fé 7.235 4.836
Eigið fé hluthafa móðurfélags 34.467 32.892
Hlutdeild minnihluta (207) (91)
Eigið fé samtals 34.260 32.801
Skuldir 2016 2015
Langtímaskuldir
Skuldabréfalán 21.568 22.788
Tekjuskattsskuldbinding 442 263
Langtímaskuldir 22.010 23.051
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir 3.584 2.965
Næsta árs afborganir langtímaskulda 1.376 1.367
Skattar til greiðslu 615 38
Aðrar skammtímaskuldir 2.134 1.905
Skammtímaskuldir 7.709 6.275
Skuldir samtals 29.719 29.326
Eigið fé og skuldir alls 63.979 62.127

Eiginfjáryfirlit ársins 2016

Hlutafé Yfirverðs-reikningur Annað eigið fé Þýðingar-munur Óráðstafað
eigið fé
Eigið fé hluthafa móðurfélags Hlutdeild minnihluta Eigið fé samtals
Eigið fé 1.1.2015 9.650 35.520 246 606 (16.016) 30.006 (75) 29.931
Hagnaður (tap) ársins 2.888 2.888 (13) 2.875
Þýðingarmunur (65) (65) (65)
Heildarafkoma ársins (65) 2.888 2.823 (13) 2.810
Yfirverði jafnað á móti tapi (17.964) 17.964 0 0
Áfallinn kostnaður vegna kaupréttarsamninga 63 63 63
Breyting á minnihlutaeign 0 (3) 0
Eigið fé 31.12.2015 9.650 17.556 309 541 4.836 32.892 (91) 32.801
Eigið fé 1.1.2016 9.650 17.556 309 541 4.836 32.892 (91) 32.801
Hagnaður (tap) ársins 2.833 2.833 (78) 2.755
Þýðingarmunur (74) (74) (74)
Heildarafkoma ársins (74) 2.833 2.759 (78) 2.681
Greiddur arður (0,0596 á hlut) (575) (575) (575)
Keypt eigin bréf (243) (507) (750) (750)
Aðrar breytingar (91) 91 0 0
Breyting á minnihlutaeign 0 (38) (38)
Áfallinn kostnaður vegna kaupréttarsamninga 48 48 48
Innleystir og niðurfelldir kaupréttarsamningar 37 56 (50) 50 93 93
Eigið fé 31.12.2016 9.444 17.105 216 467 7.235 34.467 (207) 34.260

Sjóðstreymisyfirlit 2016

2016 2015
Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður samkvæmt rekstrarreikningi 4.626 4.643
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir og virðisrýrnun 3.619 3.399
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna (29) (28)
Aðrir liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi 48 64
8.264 8.078
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgðir, lækkun (hækkun) 292 (728)
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur, (hækkun) (1.419) (834)
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímakuldir, hækkun 756 1.231
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum (371) (331)
Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 7.893 7.747
Innborgaðir vextir 461 390
Greiddir vextir (1.586) (1.651)
Greiddir skattar (6) (113)
Handbært fé frá rekstri 6.762 6.373
Fjárfesting í rekstrarfjármunum (4.229) (3.926)
Fjárfesting í óefnislegum eignum (485) (756)
Söluverð rekstrarfjármuna 58 74
Skuldabréfaeign, breyting (20) (41)
Kaup á eignarhlutum í dótturfélögum, að frádregnu handbæru fé (50) (307)
Sala á eignarhlutum í dótturfélögum, að frádregnu handbæru fé 234 0
Aðrar fjárfestingar (39) 0
Fjárfestingarhreyfingar (4.531) (4.956)
Fjármögnunarhreyfingar
Greiddur arður (577) (1)
Kaup og sala eigin bréfa (657) 0
Afborganir langtímalána (1.371) (1,398)
Fjármögnunarhreyfingar (2.605) (1.399)
(Lækkun) hækkun á handbæru fé (374) 18
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé (30) 46
Handbært fé í byrjun ársins 4.071 4.007
Handbært fé í lok ársins 3.667 4.071

Forsíða

Áfram
Ársskýrsla Símans 2016